Reklamačný poriadokTento reklamačný poriadok je platný od 28.2.2007. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho a na www.tntrade.sk.

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou TN TRADE Slovakia, s. r. o. (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí kupujúci z nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamžik jeho predania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke slúži nákupný doklad (faktúra alebo pokladničný doklad z fiskálnej pokladne, popr. aj so záručným listom) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, množstvo, sériové číslo....). Pokiaľ nie je dĺžka záruky uvedená je platná podľa zákona. Pokiaľ nie je uvedené sériové číslo, môže byť vedené u predajcu alebo výrobcu.

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t. z. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je väčšinou 24 mesiacov* pre koncového užívateľa**. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom (resp. Obchodným zákonníkom) s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej časti lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

  * Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (nefunkčný na náhradné diely, tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.) – tzv.: Bazár.
** Niektoré produkty (napríklad notebooky Acer, HP apod.) sú výrobcom dodávané so zárukou 12 mesiacov. V prípade, že bol tovar zakúpený s uplatnením IČO ďalšie vzťahy sa riadia obchodným zákonníkom. V prípade, že zákazník nakupuje tovar ako dealer (t.j. nie ako koncový zákazník) platia záruky dojednané podľa obchodného zákonníka popr. poskytované výrobcom. Väčšinou však 24 mesiacov, ak nie je uvedené na nákupnom doklade (dodacom, záručnom liste) inak.

III. Záručné podmienky

Kupujúcemu je doporučené prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabíc) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky (nesedí počet balíkov, poškodené balíky). Prípadné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou, nie s predávajúcim. Predávajúci zaistí nutnú súčinnosť pri reklamácii kupujúceho, preto doporučujeme o akomkoľvek podobnom prípade podať čo najskôr správu na reklamacie@tntrade.sk. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú (nesedí počet balíkov s prepravným listom) a potvrdí svojim podpisom korektné predanie, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť.

Pri použití zásielkovej služby sa reklamácia tovaru poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami občianskeho resp. obchodného zákonníka. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa naň záručná doba a bolo zakúpené v TN TRADE Slovakia, s. r. o. (viď. záručný list alebo nákupný doklad).

Miestom pre uplatnenie reklamácie je TN TRADE Slovakia, s. r. o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava.
Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou alebo priniesť osobne na adresu prevádzky (kupujúci musí zvoliť takú prepravnú službu, ktorá tovar doručí priamo na adresu prevádzky, zásielky predávajúci nevyzdvihuje u prepravcu a budú pravdepodobne vrátené späť).
Ak kupujúci bude zasielať reklamovaný tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“ (viac info o službe balík). Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Neposielajte balík ako doporučený list, pošta (poštár) takýto balík nevie doručiť na adresu. Odporúčame tovar poistiť.
Balík musí byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva, ak sa s predávajúcim nedohodol inak mailom), kópiu nákupného dokladu a Záručný list ak ide o výrobok s evidovaným sériovým číslom, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci.

Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy (objednávky) upozornený. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol tovar v minulosti reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musia byť rovnaké sériové čísla, ako na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok sériové číslo má).

Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných výrobkov s inými, ani so softwarovými aplikáciami.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo vadného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným používaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkom prepätia v rozvodnej sieti. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.

Pri výrobkoch predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná.

Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijak neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté:
 a) mechanickým poškodením
 b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje)
 c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú (svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, 
   chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia) podmienkam v ktorom je tovar bežne používaný
 d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 e) pokiaľ bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom
 f) pokiaľ sa závada prejavuje len pri software, od ktorého nie je zákazník schopný doložiť 
   legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu
 g) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami 
   uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
 h) prevedením nekvalifikovaného zásahu alebo zmenou parametrov
 i) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.)
 j) pri chybne prevedenom upgrade biosu, firmware
 k) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou
 l) neodbornou montážou 
   (pokrivené piny na základnej doske, zanesenie pasty do pätice procesora atď.)
Ďalej sa záruka nevzťahuje na tovar poškodený fyzicky.

V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky apod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software.

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe, montážou alebo inštaláciou tovaru, pracovníkmi predávajúceho (len na zakúpené časti u predávajúceho).

Pri predaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát na opravu, je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie odpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom alebo inom systéme.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. (V prípade zľavy nie je možné túto vadu neskôr reklamovať). V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci vadný tovar vymení za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Dobropisom môže byť tiež vybavená reklamácia produktu, kde prebehla 3x oprava rovnaká závada.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatí do dňa vybavenia reklamácie. Nie do vyzdvihnutia zákazníkom!)

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

V. Spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia alebo predmetom kúpy spotrebný materiál (cartridge, toner, tlačová hlava, batérie, ...), je jeho životnosť 12 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. TN Trade (Try New Trade – skús nový obchod)

Sme špecialisti na stavbu tichých počítačov, alebo prestavbu počítačov na tiché.

Zaoberáme sa profesionálne distribúciou popredných značiek, k čomu slúžia vlastné skladové priestory s kapacitou niekoľko desiatok tisíc metrov kubických v Čechách a na Slovensku.

Kladieme dôraz nielen na cenu, ale hlavne na kvalitu.