Obchodné podmienkyV spoločnosti TN TRADE Slovakia, s.r.o. môžu nakupovať právnické osoby (podnikatelia) ako aj nepodnikateľské subjekty.

Spôsob dopravy a platby je definovaný pri registrácii v našom elektronickom systéme na www.tntrade.sk, pri každej objednávke je možné tieto nastavenia zmeniť a vybrať si iný spôsob prepravy a platby.

Kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho.

Objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

     - meno a priezvisko
     - názov firmy (ak ide o právnickú osobu)
     - sídlo firmy alebo bydlisko kupujúceho
     - IČO kupujúceho (ak ide o právnickú osobu) 
     - IČDPH kupujúceho (ak ide o platcu DPH)
     - telefón a e-mail kupujúceho 
     - kód produktu (ID) alebo jeho jednoznačný plný názov definovaný v cenníku predávajúceho
     - množstvo požadovaných kusov
     - spôsob platby
     - požadovaný termín dodania tovaru
     - adresu pre dodanie tovaru
     
V cenníkoch a v elektronickom objednávacom systéme sú produkty zaradene podľa dvoch kritérií a to Skupina a Výrobca. Skupinou sa rozumie zaradenie produktu podľa jeho funkcií (chybné zaradenie je vyhradené, zaradenie neurčuje funkcie produktu, tieto sú v popise, slúži len k ľahšiemu vyhľadávaniu produktov). Výrobcom sa rozumie zaradenie produktu podľa jeho výrobcu, značky, loga či OEM, vrátane zaradenia podobných typov produktov, ktoré predchádzajúce doplňuje napr. ako príslušenstvo, doplnky, podobné produkty (nemusí sa jednať o skutočného výrobcu).

Objednávku je možné zrušiť len za podmienok stanovených Občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"), do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru a to písomne. Pre preukázanie odoslania odstúpenia od zmluvy je právne platný len dátum pečiatky na pošte alebo pri osobnom doručení oznámenia, potvrdený dátum doručenia na prevádzke zamestnancom.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 - predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, 
  ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne 
  pre jedného spotrebiteľa 
 - predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
  Nie je možné vrátiť, vzhľadom na vlastnosti tovaru, súčiastky náchylné na poškodenie elktrostatickým výbojom, 
  ktoré boli rozbalené.
  Jedná sa najmä o: pamäťové moduly, grafické karty, procesory, pevné disky, základné dosky a pod.
  Tieto súčiastky sú určené len na odbornú montáž s píslušným vybavením na elimináciu elktrostatických výbojov.
  Nie je možné vrátiť tovar s poškodenými alebo odstránenými ochrannými prvkami, ako napríklad ochranné fólie na monitoroch,
  alebo iných plochách, ktoré sú chránené proti povrchovému poškodeniu. 
  Ponechanie týchto ochranných prvkov na tovare nebráni odskúšaniu tovaru.
  Pred kúpov sa na možnosť vrátenia tovaru informujte. 
 - predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu 
  alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.
 - tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s predinštalovaným softwarom), 
  ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami
    
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, bankovým prevodom na ním určený účet alebo v hotovosti.
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu TN TRADE Slovakia, s.r.o., Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava.
Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Ustanovenia neobsiahnutá v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom respektíve Obchodným zákonníkom (pre dealerov).

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, môžete ho skopírovať a doplniť vlastné údaje)

Komu: TN TRADE Slovakia, s.r.o., Zadunajská cesta 12, Bratislava, 851 01

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar číslo dokladu: (doplňte číslo faktúry alebo číslo objednávky)
Dátum prevzatia tovaru: (doplňte dátum prevzatia tovaru)
Meno a priezvisko spotrebiteľa: (doplňte vaše meno a priezvisko)
Adresa spotrebiteľa: (ulica číslo domu, Obec, PSČ)

Podpis spotrebiteľa: ..............

Dátum: .............. TN Trade (Try New Trade – skús nový obchod)

Sme špecialisti na stavbu tichých počítačov, alebo prestavbu počítačov na tiché.

Zaoberáme sa profesionálne distribúciou popredných značiek, k čomu slúžia vlastné skladové priestory s kapacitou niekoľko desiatok tisíc metrov kubických v Čechách a na Slovensku.

Kladieme dôraz nielen na cenu, ale hlavne na kvalitu.